Open menu

Schouten Zekerheid Persoonlijk

Bel 010 - 288 44 37 voor vragen of meer informatie.
Wij helpen u graag!

Financiële planning

Wat is een financiële planning?

Onder financiële planning verstaan wij een integraal advies waarin uw huidige financiële mogelijkheden worden afgestemd op uw persoonlijke wensen en doelstellingen. Integraal advies houdt in dat wij uitgebreid stilstaan bij de verschillende aspecten van uw inkomsten en uitgaven. Hierbij kunt u denken aan fiscale en juridische wetgeving, vermogensbeheer, financieringen, verzekeringen, sociale zekerheid en pensioenen.

Bij financiële planning maken wij uw netto besteedbaar inkomen (NBI) inzichtelijk, zowel op korte als lange termijn. Netto besteedbaar inkomen is het inkomen dat u overhoudt nadat u vaste lasten zoals belastingen, verzekeringspremies en hypotheekrente heeft betaald. Verschillende inkomensbronnen uit werk, woning, vermogen of onderneming worden hierin meegenomen om een volledige weergave te krijgen.

Met het opstellen van een persoonlijk financieel plan wordt inzichtelijk gemaakt welke gevolgen langleven, arbeidsongeschiktheid en overlijden hebben op uw consumptief besteedbaar inkomen. Naast het in kaart brengen van uw huidige voorzieningen, worden uw persoonlijke wensen en doelstellingen geïntegreerd in de planning en adviseren wij u over de mogelijkheden tot realisatie.

Voor ondernemers

Ondernemers hebben te maken met de diversiteit aan inkomensstromen waarbij privé en zakelijke belangen in elkaar overlopen. De vermogens, geldstromen en fiscale aspecten van vennootschappen, pensioenen en financieringen zijn dermate complex, dat een goed overzicht een must is. Bij integraal advies wordt de ondernemer als één persoon gezien en wordt zowel bij de privé als zakelijke aspecten stilgestaan.
 
Voor werknemers
Werknemers hebben te maken met een grote verscheidenheid aan voorzieningen die door de overheid en werkgever worden aangeboden. Van welke regelingen men gebruik kan maken en welke gevolgen dit heeft voor het inkomen, is veelal niet inzichtelijk. Daarnaast zijn inkomsten uit werk, woning en vermogen vaak dermate complex, dat er behoefte is aan overzicht. Bij een integraal advies worden uw inkomenspositie en vermogensontwikkeling bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en pensionering inzichtelijk gemaakt.
 
Aanpak en advies
Op basis een eerste intakegesprek kunnen wij de complexiteit van uw financiële planning bepalen en u een voorstel doen omtrent de werkzaamheden en de te verwachten kosten. Hierdoor is vooraf duidelijk wat u van ons kan verwachten en wat u daarvoor betaalt.
 
Onze dienstverlening met betrekking tot financiële planning is opgebouwd uit drie delen, te weten:

I Advies

De basis van onze advisering is een uitgebreide inventarisatie en analyse van uw wensen en doelstellingen, huidige regelingen en beschikbare middelen. Aan de hand van de uitkomsten van de gemaakte analyse adviseren wij u over de manier waarop u uw doelstellingen kan realiseren en eventuele hiaten kunt dichten.
 
II Inkoop & implementatie
Wanneer blijkt dat u financieel product nodig heeft, moet deze worden ingekocht. Op basis van een marktvergelijk maken wij inzichtelijk welke partij op dat moment voor u de meest geschikte (verzekerings)oplossing biedt. Hierbij analyseren wij onder meer de kostenstructuur, de dekkingsvarianten en de prijs- kwaliteitsverhouding van de producten van diverse aanbieders. Nadat u uw keuze gemaakt heeft, verzorgen wij de aanvraag en controle van de polis.
 
III Beheer & administratie
Financiële producten vergen onderhoud en moeten geadministreerd worden. De werkzaamheden hieromtrent zijn onder andere afhankelijk van de mutatiestroom en mate van dienstverlening. Bij Beheer & Administratie wordt uitdrukkelijk geen advies gegeven. 

Meer informatie

Neem contact op met Mark Trouwborst, 010 - 288 44 44 of stuur Mark een e-mail.